5.0
powered by Google
js_loader

Algemene Voorwaarden (salon)

Bij het maken van een afspraak met Pro Spray Tanning  gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden & privacy policy.

1. Algemeen.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pro Spray Tanning en cliënt waarop Pro Spray Tanning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pro Spray Tanning.

Pro Spray Tanning zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment voor Pro Spray Tanning bekende en toepasbare behandelmethode uitvoeren. Pro Spray Tanning zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pro Spray Tanning melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pro Spray Tanning het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Pro Spray Tanning moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht ( o.a. natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog, onverwachtse ziekenhuisopname). Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt (o.a. natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog, onverwachtse ziekenhuisopname). De cliënt dient de afgesproken tijd precies na te komen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd op de afgesproken locaties  of niet klaar is met de voorbereidingen , mag Pro Spray Tanning de verloren tijd inkorten op de behandeling  en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.de kosten van de behandeling in rekening brengen.

4. Betaling.

Pro Spray Tanning vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website (www.prospraytanning.nl ). De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pro Spray Tanning vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant / via pin te voldoen. Bij wanbetaling wordt op de kosten van de cliënt een deurwaarder ingeschakeld.

5. Cadeaubon

5.1.  Een cadeaubon uitgegeven door Pro Spray Tanning is enkel en alleen inwisselbaar bij Pro Spray Tanning.

De cadeaubon is geldig op het gehele behandelings- en produkten aanbod van Pro Spray Tanning. De aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. De cadeaubon heeft een geldigheid van twaalf (12) maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.
5.2 Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de behandeling of het produkt dan dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.
5.3 De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld.
5.4 Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

6. Persoonsgegevens & privacy.

De cliënt voorziet Pro Spray Tanning vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pro Spray Tanning  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pro Spray Tanning neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een cliënt systeem. Pro Spray Tanning behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pro Spray Tanning zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Bekijk hier de vernieuwde en uitgebreide privacy policy

7. Geheimhouding.

Pro Spray Tanning is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pro Spray Tanning verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid.

Pro Spray Tanning niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pro Spray Tanning is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pro Spray Tanning is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. De behandeling zijn geheel op eigen risico van de cliënt.

9. Garantie

Pro Tanning geeft de cliënt 4-6 dagen garantie op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de produkten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door Pro Spray Tanning geadviseerde heeft gebruikt.
De cliënt de adviezen van voor- en nabehandeling niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal.

Pro Spray Tanning heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pro Spray Tanning meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pro Spray Tanning. Pro Spray Tanning moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pro Spray Tanning de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pro Spray Tanning en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag.

De cliënt behoort zich in de praktijk en tijdens ambulante behandeling  behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pro Spray Tanning het recht de behandeling te staken zonder verdere opgaaf van redenen. De cliënt is onverlet het staken van de behandeling gehouden de behandeling te betalen.

13. Recht.

Op elke overeenkomst tussen Pro Spray Tanning  en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14. Overig

De cliënt is op de hoogte dat de spray tan ca. 4-7 dagen blijft, afhankelijk van uw huidtype alsmede de verzorging van de huid.

Alvorens de behandeling aanvangt dient de huid 24 uur van te voren goed gescrubd te worden met de juiste olievrije scrub.

De cliënt is op de hoogte dat de huid gehydrateerd dient te blijven na de spray tan behandeling, dat lange baden of douches en/of hete baden en/of dat chloor- of zoutwater de spray tan verkort. De cliënt is op de hoogte dat spray tan heel soms kan resulteren in een oranje tint.

De cliënt is op de hoogte dat na een spray tan behandeling de volgende zaken moeten worden vermeden: strakke kleding, transpireren, zitten op lederen en of lichte stof van stoel/bank en niet douchen gedurende minstens 8 uur.

De client is op de hoogte dat bepaalde producten/ ingredienten vermeden moeten worden, omdat deze de spray tan aantasten.

Degenen die allergisch zijn, hebben kennis genomen van de ingrediëntenlijst van de spray tan alvorens de spray tan behandeling aanvangt.

De cliënt is op de hoogte dat spray tan niet beschermt tegen de UV straling. De cliënt dient zich te beschermen tegen de UV straling. Vermijd altijd overmatige blootstelling aan UV straling.

Alleen vrouwelijke cliënten kunnen, indien gewenst, naakt hun spray tan ondergaan. Mannelijke cliënten houden hun ondergoed aan of maken gebruik van een wegwerpstring (eventueel te koop bij Pro Spray tanning.

Voor een eventuele behandeling aan huis heeft de client een goed verlichte ruimte waar de Spray  tent van 1 bij 1 meter bij 2 m hoog kan staan met een geaard stopcontact. De ruimte beschikt over ventilatie mogelijkheid. De vloer is  vrij van stof en in die ruimte zijn  geen huisdieren aanwezig.

Pro Spray Tanning

Ga jij binnenkort trouwen?

Bij Pro Spray Tanning begrijpen we dat je op je trouwdag niets minder dan perfectie nastreeft. Daarom hebben we speciale Bruids Tan arrangementen samengesteld om ervoor te zorgen dat je huid straalt met een prachtige gloed op deze bijzondere dag.

Trouwen Afbeelding 2

NIEUWS

Volg ons

Blijf op de hoogte van onze aanbiedingen en acties via onze Instagram pagina.