5.0
powered by Google
js_loader

Algemene Voorwaarden (webshop)

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pro Spraytanning en op iedere tussen Pro Spraytanning en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Pro Spraytanning. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Pro Spraytanning behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Pro Spraytanning erkend.

1.4 Pro Spraytanning garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Pro Spraytanning bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Pro Spraytanning zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Pro Spraytanning geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht /retour

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Het product kan alleen ongebruikt geretourneerd worden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Uitgesloten van herroeping zijn vloeistoffen, crèmes, sprays, scrubs en mousses.

Gevolgen van de herroeping
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’ Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen teruggekregen hebben of jij een bewijs voorlegt dat je de goederen teruggestuurd hebt, afhankelijk van wat het eerst het geval is.
Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

De consument zal het door hem ontvangen product derhalve in de staat waarin hij het heeft ontvangen moeten retourneren aan de ondernemer. Artikel dient compleet en zonder gebruikerssporen of schade retour gestuurd te worden. Is dit niet mogelijk of is het product beschadigd, dan is de consument gehouden tot het betalen van een schadevergoeding van max 50% over het aankoopbedrag van het product  (artikelen 6:74 e.v. jo. 6:273 e.v. BW).
Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument. Ondernemer adviseert de consument dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
Retourzendingen moeten voorzien zijn van een duidelijke afzender, het bestelnummer en bijgevoegd herroepingformulier.
Ongefrankeerde/ rembours pakketten, pakketten waarbij afzender of ordernummer ontbreekt worden niet in behandeling genomen door ondernemer. Pakketten dienen verpakt te worden in een aparte verzenddoos of envelop. Verpakkingsmateriaal wordt niet door Spray Tan Solutions vergoed.

Wilt u gebruik maken van uw herroepingrecht? Stuur ons een bericht en u ontvangt het herroepingformulier per email.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
  • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • vloeistoffen, crèmes, sprays, scrubs en mousses
  • de levering van losse kranten en tijdschriften

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Pro Spraytanning, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Pro Spraytanning. Pro Spraytanning houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Pro Spraytanning respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Pro Spraytanning maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Pro Spraytanning) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Pro Spraytanning. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Pro Spraytanning gegrond worden bevonden, zal Pro Spraytanning  de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Pro Spraytanning bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Pro Spraytanning) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Pro Spraytanning gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Pro Spraytanning voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Pro Spraytanning is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Pro Spraytanning in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Pro Spraytanning en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Pro Spraytanning zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Pro Spraytanning slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Pro Spraytanning gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Pro Spraytanning kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Pro Spraytanning en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Pro Spraytanning op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Pro Spraytanning behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Pro Spraytanning gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Pro Spraytanning is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Pro Spraytanning alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Pro Spraytanning behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pro Spraytanning gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Pro Spraytanning bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Pro Spraytanning is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Pro Spraytanning aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Pro Spraytanning zolang de afnemer de vorderingen van Pro Spraytanning uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Pro Spraytanning wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Pro Spraytanning geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Pro Spraytanning of een door Pro Spraytanning aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Pro Spraytanning haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Pro Spraytanning zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Pro Spraytanning.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Pro Spraytanning en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement [PLAATS] kennis, tenzij Pro Spraytanning er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Voorbereiding spray tan, Pro spray tanning, Spray tan behandelingen, Bruids tan

BRUIDS SPRAY TAN

Hoe werkt een spray tan?, Bruids tan, Individuele spray tan training

INDIVIDUELE SPRAY TAN TRAINING

Waarom een spray tan?, veelgestelde vragen, Individuele spray tan training, Bruids tan, Spray tan behandelingen, Arrangementen spray tan

ARRANGEMENTEN SPRAY TAN

Voorbereiding spray tan,Waarom een spray tan?, Pro spray tanning, Individuele spray tan training, Spray Tan behandelingen

SPRAY TAN BEHANDELINGEN

Ga jij trouwen?

Schitter op je bruiloft met een stralende bruine huid! Kies voor een Spray tan, Double Dip of Brazilian Tanning, een mooie aanvulling op je perfecte jurk, kapsel en nagels. 
Voorbereiding spray tan, Hoe werkt een spray tan?, Bruids tan

Waarom kiezen voor pro spray tanning?

1.

GEZOND

Spray Tanning is een gezonde manier om snel een mooie bruine teint te krijgen zonder blootstelling aan uv-stralen.

2.

SNEL

Met een Spray Tan behandeling bij Deborah krijg je een mooi en egaal kleurtje in slechts 15 – 20 minuten.

3.

MOOI

Een Spray Tan behandeling geeft je een prachtig bruine teint die tot wel 10 dagen zichtbaar blijft.

Over ons

Pro spray tanning  is een professioneel gecertificeerd spray tan bedrijf, dat in de regio Putten, Ermelo, Nijkerk, Harderwijk en omstreken werkt. Pro spray tanning werkt alleen met de beste producten, die goed zijn voor je huid. De spray tan lotions, die Pro Spray tanning gebruikt, bevatten geen parabenen. De lotions bevatten hoogwaardige ingrediënten, waaraan geen onnodige toevoegingen zijn gedaan.  En het belangrijkste is dat de lotion heel mooi, natuurlijk bruin kleurt op je eigen huid.

Pro spray tanning heeft een prachtige salon in Putten met de modernste spray tan apparatuur. In tien minuten heb je een mooie natuurlijk stralende bruine huid zonder vlekken of strepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over een wortelkleur, met de huidige spray tan lotions is dat verleden tijd.

Veelgestelde vragen

met antwoorden:

Met een speciaal apparaat wordt de spray tan lotion met DHA (gemaakt van een natuurlijk ingrediënt) verneveld op je huid. Je hebt direct een egaal bruine huid. Dit wordt gedaan door een daarvoor opgeleide, gespecialiseerde, professionele spraytan technician. Een behandeling zelf duurt maar zo’n 10-15 minuten. Maar omdat de spray tan technician tijd nodig heeft om alles te installeren, houden wij totaal 30 minuten aan.

Het blijft 6 tot 10 dagen zitten. Afhankelijk van je huidtype, voorbereiding en nabehandeling. De meeste klanten herhalen de behandeling na 14 – 21 dagen voor een langdurig bruin effect. De oude tan moet eerst wel helemaal weg gescrubt zijn!  Je ziet direct resultaat. De lotion heeft wel enige tijd nodig om te kunnen ontwikkelen. De inwerktijd bedraagt zo’n 8 uur. In die tijd raden we je aan niet te douchen, zwemmen of intensief te sporten. Hierdoor geef je de spraytan lotion de tijd zich optimaal te ontwikkelen. Door je huid na te behandelen met het speciale huidverzorgingsproduct de Tanextender, zal je zo lang mogelijk kunnen genieten van je spraytan teint.

Nee! De werkzame stof DHA is goedgekeurd door de FDA (Food en Drug Administration) Health Canada en de EU lidstaten. Sunless Tanning met DHA wordt onder andere ook aangeraden door de Amerikaanse huidkankerorganisatie, de Amerikaanse Academie, de Amerikaanse Kankervereniging en de Amerikaanse medische vereniging.

Voor alle zekerheid word een spraytan behandeling niet toegepast op mensen met psoriasis, Tinea versicolor, heftige eczeem, snij- of schaafwondjes. Ook wordt een spraytan behandeling niet toegepast tijdens of vlak na een antibioticakuur, chemo kuur of op een recentelijk (afgelopen 4 weken) zonverbrande huid. Als je last hebt van vitiligo, dan wordt een spraytan juist aangeraden! Als je twijfelt, raadpleeg dan je arts of specialist voordat je een spraytan behandeling boekt.

Wat als je zwanger bent?

Als je zwanger bent voeren we voor de zekerheid een spray tanning niet uit in de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Daarna raden we je aan om toestemming te vragen aan je verloskundige of arts. Dit is wel zo handig omdat het per vrouw kan verschillen. Er zijn geen nadelige gevolgen bekend over gebruik van spray tanning tijdens de zwangerschap. Wel weten we dat zonnebanken en zonnen in de zon, uitgesloten is tijdens de zwangerschap vanwege schadelijke UV-straling en oververhitting.

Ga jij binnenkort trouwen?

Bij Pro Spray Tanning begrijpen we dat je op je trouwdag niets minder dan perfectie nastreeft. Daarom hebben we speciale Bruids Tan arrangementen samengesteld om ervoor te zorgen dat je huid straalt met een prachtige gloed op deze bijzondere dag.

Trouwen Afbeelding 2

NIEUWS

Volg ons

Blijf op de hoogte van onze aanbiedingen en acties via onze Instagram pagina.