5.0
powered by Google
js_loader

Privacybeleid

Pro Spray Tanning hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pro Spray Tanning houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pro Spray Tanning of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Als Pro Spray Tanning zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten via de webshop of leveranciers.
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pro Spray Tanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pro Spray Tanning de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Achternaam;
– Bedrijfsnaam;
– Adres
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Land

Uw persoonsgegevens worden door Pro Spray Tanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Pro Spray Tanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pro Spray Tanning de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Pro Spray Tanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van (online) reserveringen en het geven van Spray Tan Behandelingen.
Persoonsgegevens van reservering spray tan behandeling en het geven van een spray tan behandeling worden door Pro Spray Tanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het inplannen van een spray tan behandeling.
– Het afstemmen van de spray tan behandeling op de persoon.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het reserveren van een spray tan behandeling;
– Het goed kunnen uitvoeren van een spray tan behandeling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of contact over uw afspraken
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling
– Foto’s voor het gebruik op SocialMedia (onherkenbaar)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pro Spray Tanning de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– Adres;
– E-mailadres;
– Geboorte datum;
– Relevante gezondheidsgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Pro Spray Tanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakehoder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Pro Spray Tanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Pro Spray Tanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van Pro Spray Tanning;
– Het verzendsysteem;
– Het afhandelen van de betalingen (payment processors);
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Pro Spray Tanning bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij bewaren dus uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Pro Spray Tanning van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan [Voorbeeld] in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Pro Spray Tanning
Krachtighuizerweg 21-E (salon)
3882 PC, Putten 
info@prospraytanning.nl

Voorbereiding spray tan, Pro spray tanning, Spray tan behandelingen, Bruids tan

BRUIDS SPRAY TAN

Hoe werkt een spray tan?, Bruids tan, Individuele spray tan training

INDIVIDUELE SPRAY TAN TRAINING

Waarom een spray tan?, veelgestelde vragen, Individuele spray tan training, Bruids tan, Spray tan behandelingen, Arrangementen spray tan

ARRANGEMENTEN SPRAY TAN

Voorbereiding spray tan,Waarom een spray tan?, Pro spray tanning, Individuele spray tan training, Spray Tan behandelingen

SPRAY TAN BEHANDELINGEN

Ga jij trouwen?

Schitter op je bruiloft met een stralende bruine huid! Kies voor een Spray tan, Double Dip of Brazilian Tanning, een mooie aanvulling op je perfecte jurk, kapsel en nagels. 
Voorbereiding spray tan, Hoe werkt een spray tan?, Bruids tan

Waarom kiezen voor pro spray tanning?

1.

GEZOND

Spray Tanning is een gezonde manier om snel een mooie bruine teint te krijgen zonder blootstelling aan uv-stralen.

2.

SNEL

Met een Spray Tan behandeling bij Deborah krijg je een mooi en egaal kleurtje in slechts 15 – 20 minuten.

3.

MOOI

Een Spray Tan behandeling geeft je een prachtig bruine teint die tot wel 10 dagen zichtbaar blijft.

Over ons

Pro spray tanning  is een professioneel gecertificeerd spray tan bedrijf, dat in de regio Putten, Ermelo, Nijkerk, Harderwijk en omstreken werkt. Pro spray tanning werkt alleen met de beste producten, die goed zijn voor je huid. De spray tan lotions, die Pro Spray tanning gebruikt, bevatten geen parabenen. De lotions bevatten hoogwaardige ingrediënten, waaraan geen onnodige toevoegingen zijn gedaan.  En het belangrijkste is dat de lotion heel mooi, natuurlijk bruin kleurt op je eigen huid.

Pro spray tanning heeft een prachtige salon in Putten met de modernste spray tan apparatuur. In tien minuten heb je een mooie natuurlijk stralende bruine huid zonder vlekken of strepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over een wortelkleur, met de huidige spray tan lotions is dat verleden tijd.

Veelgestelde vragen

met antwoorden:

Met een speciaal apparaat wordt de spray tan lotion met DHA (gemaakt van een natuurlijk ingrediënt) verneveld op je huid. Je hebt direct een egaal bruine huid. Dit wordt gedaan door een daarvoor opgeleide, gespecialiseerde, professionele spraytan technician. Een behandeling zelf duurt maar zo’n 10-15 minuten. Maar omdat de spray tan technician tijd nodig heeft om alles te installeren, houden wij totaal 30 minuten aan.

Het blijft 6 tot 10 dagen zitten. Afhankelijk van je huidtype, voorbereiding en nabehandeling. De meeste klanten herhalen de behandeling na 14 – 21 dagen voor een langdurig bruin effect. De oude tan moet eerst wel helemaal weg gescrubt zijn!  Je ziet direct resultaat. De lotion heeft wel enige tijd nodig om te kunnen ontwikkelen. De inwerktijd bedraagt zo’n 8 uur. In die tijd raden we je aan niet te douchen, zwemmen of intensief te sporten. Hierdoor geef je de spraytan lotion de tijd zich optimaal te ontwikkelen. Door je huid na te behandelen met het speciale huidverzorgingsproduct de Tanextender, zal je zo lang mogelijk kunnen genieten van je spraytan teint.

Nee! De werkzame stof DHA is goedgekeurd door de FDA (Food en Drug Administration) Health Canada en de EU lidstaten. Sunless Tanning met DHA wordt onder andere ook aangeraden door de Amerikaanse huidkankerorganisatie, de Amerikaanse Academie, de Amerikaanse Kankervereniging en de Amerikaanse medische vereniging.

Voor alle zekerheid word een spraytan behandeling niet toegepast op mensen met psoriasis, Tinea versicolor, heftige eczeem, snij- of schaafwondjes. Ook wordt een spraytan behandeling niet toegepast tijdens of vlak na een antibioticakuur, chemo kuur of op een recentelijk (afgelopen 4 weken) zonverbrande huid. Als je last hebt van vitiligo, dan wordt een spraytan juist aangeraden! Als je twijfelt, raadpleeg dan je arts of specialist voordat je een spraytan behandeling boekt.

Wat als je zwanger bent?

Als je zwanger bent voeren we voor de zekerheid een spray tanning niet uit in de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Daarna raden we je aan om toestemming te vragen aan je verloskundige of arts. Dit is wel zo handig omdat het per vrouw kan verschillen. Er zijn geen nadelige gevolgen bekend over gebruik van spray tanning tijdens de zwangerschap. Wel weten we dat zonnebanken en zonnen in de zon, uitgesloten is tijdens de zwangerschap vanwege schadelijke UV-straling en oververhitting.

Ga jij binnenkort trouwen?

Bij Pro Spray Tanning begrijpen we dat je op je trouwdag niets minder dan perfectie nastreeft. Daarom hebben we speciale Bruids Tan arrangementen samengesteld om ervoor te zorgen dat je huid straalt met een prachtige gloed op deze bijzondere dag.

Trouwen Afbeelding 2

NIEUWS

Volg ons

Blijf op de hoogte van onze aanbiedingen en acties via onze Instagram pagina.